Špeciálna pedagogička

Špeciálna pedagogička

Mgr. Nela Brhlovičová
Email: brhlovicova@gjh.sk
Tel: 0904468579
Osobne: špeciálno-pedagogická učebňa, prízemie ZŠ (oproti afterschool club)

Primárnym cieľom mojej práce je poskytovaním špeciálno-pedagogických intervencií predchádzať školskému neúspechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vytváranie IVVP (individuálny výchovno-vzdelávací program) pre žiakov so špecifickými poruchami učenia.

Čo je to špeciálno-pedagogická intervencia?

Obsahom špeciálno-pedagogickej intervencie je rozvíjanie kognitívnych funkcií, ktoré odhalili predchádzajúce diagnostické vyšetrenia v poradenských zariadeniach ako problémové.

Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia.
Špeciálno-pedagogickú intervenciu je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť.

Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

Špeciálno-pedagogická intervencia je realizovaná spravidla 1 vyučovaciu hodninu týždenne podľa vopred stanoveného rozvrhu v učebni špeciálneho pedagóga.

V akých situáciách sa na mňa môžete obrátiť?

Študenti

  • neúspech v učení aj napriek tvojej snahe,
  • zlepšenie techník učenia sa.

Pedagógovia

  • podozrenie, že niektorý žiak vyžaduje individuálne vzdelávacie potreby,
  • konzultovanie postupov vzdelávania integrovaných žiakov.

Rodičia

  • potreba individuálneho začlenenia vášho dieťaťa,
  • konzultovanie postupov učenia sa žiakov v domácom prostredí.

Späť na Školský podporný tím