Sloboda nie je samozrejmosť

V mesiaci december sa konali dva workshopy pre študentov tretieho ročnika GJH v ramci školského projektu Sloboda nie je samozrejmost.

Tentokrát boli zamerané na komplexnejšie vnímanie/ porozumenie fungovania totalitných režimov na Slovensku + v Česku v 20.storočí (obdobie fašizmu a komunizmu).
Historici Marína Zavacká a Martin Posch pomocou konkrétnych písomných a obrazových prameňov citlivo upozorňovali na význam komplexného prístupu ku kľúčovým udalostiam, či k úlohe osobností napr. počas 2. a 3. československého odboja. Študenti si mohli doplniť svoje znalosti nielen z tzv. veľkej histórie o danom období, ale dôraz bol kladený aj na každodennosť.

Workshop mal ambíciu prispieť k pochopeniu dôležitosti kritického myslenia. Študenti by mohli byť inšpirovaní napr. nevyhnutnosťou nepreberať nekriticky všetky info, ktoré získajú na prvé počutie/ videnie. Dôraz bol kladený aj na fungovanie propagandy v totalitných obdobiach pomocou konkrétnych situácií/udalostí.

Oranizátorka podujania, pani učiteľka Hana Mlynarčíková hodnotí akciu ako solídnu, ktorá sa obsahovo nesporne hodí do cyklu, ktorý na škole prostredníctvom PK Dejepisu organizuje už vlastne 20.ty školský rok.